É (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint É (1) szó jelentése, értelmezése:

kisded alakban é, tizedik betü a magyar ábécében, s az önhangzók között ötödik. Hosszu, nyilt hangzó. Mai általánosb kiejtés szerént csak egyféle hosszú é-t ismerünk, mely magasságát illetőleg az éleshanguak osztályához tartozván, mind a vastag, mind a vékony hangzókkal megfér egy szóban, pl. csáté, kópé, véka, béna, kenyér, vezér, ökrész. Az ily szók vagy vastag, vagy vékonyhangulag ragoztatnak, amint t. i. többi hangzóik vastagok vagy vékonyak, pl. kondér-ok, csuhér-ok, véká-val, cseléd-ek, réteg-ek, sövény-ek. Kivétetnek az öszvetett szók, melyekben mindig az utolsó határoz, pl. karszék-et, háztető-re, cséphadaró-val, székláb-hoz. Az é végül némely szókban a-val cseréltetik föl, pl. paréj paraj, taréj taraj, ganéj ganaj, karéj karaj, fahéj fahaj. De minthogy a paré, gané, taré alakok szokottabbak, innen inkább azt kell tartanunk, hogy az egész aj szótag, vagyis ikerhangzó az, mely a hosszú é-nek megfelel. A régiek szintén használták j nélkül: paré, taré, gané, karé. Fölcseréltetik némely képzőkben o-val is; mint: szándék szándok, hajlék hajlok, fazék fazok, szurdék szurdok, marék marok, ajándék ajándok. A régies ó ő s mai í helyett áll az ily ószerű képzőkben: tanét (= tanót, tanojt, tanejt, ma: tanít), feketét (= feketőt, feketöjt, feketejt, ma: feketít) stb. Néha tájdivatosan, nyomatékozás, illetőleg hangsulyozás következtében, melyet a versmértékben is használnak, rövid e v. e helyett áll, pl, vélem velem (mecum), néked neked, lészen leszen, mérész merész, mégyen megyen, étet etet, tétet tetet. Tájejtésileg használják hosszú á helyett ezekben: tovébb (tovább), hátrébb (hátrább), arrébb (arrább). Odébb (odább helyett) általános gyakorlatú. Szóképzés vagy ragozás alkalmával nemcsak midőn két rövid e kerül öszve, változnak ezek öszvehuzódva hosszu é-re, pl. e+e, gyönge-en = gyöngén; é+e, le-et = lét; e+e, vere-em = verém, vere-ed = veréd; hanem más önhangzók öszveolvadásából is áll elé hosszú é, pl. e+i+e (e+j+e v. j helyett v), vere-i-e v. vere-j-e (v. vere-v-e) = veré, verne-i-e v. verne-j-e = verné; a+i, látsza-ik = látszék, látszana-ik = látszanék; a+e, láta-ek = láték, látna-ek = látnék. Az úgynevezett ékvesztőkben rövid e-re változik, mint: ég eget, ér eret, kéz kezek, egér egerek, mely esetben tompábban megnyujtva, s mintegy ee-hez hasonlóan hangzik. Némely szókban, melyek két különböző érteményüek, e szerint majd élesebb vagy tompább kiejtésü, pl. szél tb. szelek (ventus), szél, tb. szélek (margo); fél, tb. felek (dimidium, amicus), fél (metuit); ér, tb. erek (vena), ér (valet); légy, tb. legyek, légy (fias); ég, tb. egek, (coelum), ég (ardet). E másodnemüeket, a tájszokás itt-ott éles í-vel cseréli föl: szíles, fílek, írek, ígís. A szóképzésben és ragozásban rendesen párhuzamos társa a hosszú á, pl. csel-éd csal-ád, szeg-ély, szab-ály, kel-és, hal-ás, vét-ség, vált-ság, köt-ény, vág-ány, ökr-ész, hal-ász, füz-ér, buv-ár, keres-mény, tanul-mány, fél-énk, fal-ánk; ember-nél, asszony-nál, föl-é, al-á, vert-ék, várt-ák, verj-ék, várj-ák stb. De meg is marad állandóan, pl. ék (dék = adék, edék és ték = íték) képzőben: hasad-ék és mened-ék, hasít-ék és verít-ék v. verejt-ék. A hangmértan szabályai szerint mindig hosszu szótagot alkot, pl. "Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" Vörösmarty. Ha az eléadottakat bővebb figyelembe veszszük, lehetetlen meg nem győződnünk, hogy a mai, bár igen egyenlő kiejtésü é-ben többféle hosszú é önhangzó rejlik. Feltünő 1) hogy némely é, különösen a névragozásban ékezetét elveszti és nyilt e-vé változik, pl. ég egek, szél szelek, fél felek, ér erek, légy legyek, kéz kezek, szekér szekerek, fenék fenekek, sőt a régiségben, pl. a Tatrosi codexben ezek nagy részét az alany- vag

Betűelemzés "É (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 1 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 0.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( É.

Keresés az interneten "É (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: É (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika